Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Nové multiferoické funkčné materiály a magnetoelektrická fyzika
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Matúš Mihálik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Oxidy tranzitívnych kovov sú intenzívne študované a to z dôvodu vysokého aplikačného potenciálu ako katódy pre palivové články, senzory pre detekciu rôznych plynov a v neposlednom rade ako komponenty zo silnou magnetoelektrickou väzbou pre elektroniku. Téma je zameraná na hľadanie nových multiferoických materiálov a optimalizáciu ich vlastností so zreteľom na aplikačné využitie. Nové materiály budú hľadané najmä v rodinách materiálov typu REMn1-xFexO3 a REMn1-xTixO3 (RE = vzácne zeminy; 0 ≤ x ≤ 1). Pre tieto typy materiálov už bola pozorovaná multiferoicita napr. v zlúčeninách ErMnO3 a TbMn1-xFexO3; x < 0.02. Študent v rámci štúdia prejde všetkými krokmi experimentálneho výskumu od prípravy a charakterizácie vzoriek, experimenty (dôraz na magnetizmus, magneto-elektrickú väzbu, multiferoicitu a optimalizáciu parametrov), analýzu dát a prezentáciu dosiahnutých výsledkov. To zaistí, že človek, ktorý ukončí toto štúdium bude mať široký rozhľad na poli experimentálnej fyziky a bude schopný pokračovať vo svojej kariére v základnom, alebo aplikovanom výskume.