Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Magneticky mäkké kompozity na báze železa
Program DŠ
Progresívne materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Pavel Diko, DrSc., akademik US Slovenska
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Magneticky mäkké kompozity (MMK) na báze železa sú predmetom intenzívneho výskumu vzhľadom na ich vynikajúce magneticky mäkké vlastnosti, vrátane vysokej saturačnej magnetizácie, nízkej koercivity, vysokého elektrického odporu, trojrozmerné (3D) izotropné feromagnetické správanie a nízke jadrové straty. Veľké množstvo dnešných moderných zariadení (napr. nabíjačky mobilných telefónov, počítačov, hybridných automobilových hnacích systémov) využívajú magnetické jadrá na báze MMK. MMK sa vyrábajú technológiou práškovej metalurgie. V ideálnom prípade predstavujú systém elektricky izolovaných magnetických častíc, pričom je výhodné ak je izolačná vrstva tiež magneticky mäkký materiál. PhD práca je zameraná na štúdium MMK pripravovaných práškovou metalurgiou, technológiou s ktorou má Oddelenie materiálovej fyziky dlhoročné skúsenosti. Pôjde najmä o štúdium súvisu parametrov prípravy MMK s ich štruktúru a magnetickými vlastnosťami. Detailne budeme študovať vplyv zloženia, rozmerovej distribúcie a tvaru východzích práškov kompozitu ako aj parametrov predspracovania zložiek kompozitu, lisovania a procesov spekania v riadenej atmosfére. Prášky a mikroštruktúra pripravených kompozitov budú charakterizované na zariadeniach OMF metódami laserovej granulometrie, RTG difrakcie, optickej a elektrónovej mikroskopie. Magnetické vlastnosti kompozitov budú merané na zariadeniach ÚEF.