Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Stredoveká a novoveká keramika z horného Požitavia na základe archeologických prameňov z hradov Hrušov a Gýmeš.
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Mário Bielich, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Cieľom práce je spracovanie a vyhodnotenie keramických nálezov z archeologických výskumov hradov Hrušov a Gýmeš v kontexte archeologických prameňov z Horného Požitavia a v širších súvislostiach i z priľahlých oblastí historického Uhorska. Zámerom je i postihnutie zmien, ktoré v sledovanom časovom úseku prebiehali vo výrobe keramiky, ako aj rozpoznanie importov rôznej proveniencie v keramických súboroch.