Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Život s kameňom vo včasnom stredoveku
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Cieľom práce je sumarizácia, analýza a vyhodnotenie archeologických prameňov dokladajúcich využitie kameňa pri rôznych ľudských aktivitách vo včasnom stredoveku (prioritne na území dnešného západného Slovenska). Z výskumov komplexnejšie preskúmaných sídlisk a pohrebísk je k dispozícii rozsiahly nálezový fond (stavebný materiál, žarnovy, brúsne kamene, osličky, kresacie kamene, umelecké predmety, prasleny, závažia, prípadne súčasti hrobového inventáru a pod.). Jeho analýza v kontexte poznatkov zo stredodunajského priestoru prinesie dôležité informácie pre rekonštrukciu života v stredoveku – zdroje surovín, technológie ťažby a spracovania, transport, obchod/výmena a pod. Predpokladom úspešného riešenia práce je interdisciplinárna spolupráca – najmä komparácia s historickými a kunsthistorickými prameňmi, a spolupráca s geológmi.