Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Exoplanéty tranzitujúce rýchlorotujúce hviezdy
Program DŠ
Astronómia a astrofyzika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Theodor Pribulla, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Sylabus:
Zameranie práce: Väčšina známych exoplanét bola nájdená pri Slnku-podobných hviezdach neskorých spektrálnych typov. Nájdenie exoplanét okolo hviezd skorých spektrálnych typov je komplikované najmä veľkým pomerom polomerov hviezdy a planéty, čo znamená malú hĺbku tranzitu. Pri spektroskopickej detekcii je problematická vysoká rotačná rýchlosť materskej hviezdy a malé množstvo spektrálnych čiar, čo výrazne znižuje presnosť meraní radiálnej rýchlosti. Niekedy sú komplikáciou aj pulzácie materskej hviezdy. Často je preto nutné potvrdiť existenciu exoplanéty Dopplerovskou tomografiou tranzitu. Priebeh tranzitu v profiloch čiar nám však umožňuje určiť premietnutý odklon rotačnej osi materskej hviezdy od kolmice na rovinu dráhy. Ak máme k dispozícii vysokopresnú družicovú fotometriu, je využitím gravitačného stmavnutia povrchu rýchlorotujúcej hviezdy možné určiť aj skutočný (nie premietnutý) odklon. Ten nám hovorí o evolučnej histórii objektu. Pri niektorých objektoch (napr. Kepler-13Ab) bola zistená precesia dráhy exoplanéty spôsobená slapovým pôsobením rotáciou deformovanej materskej hviezdy. To sa prejavuje najmä zmenou trvania tranzitu (TDV) kvôli posunu jeho tetivy po povrchu hviezdy. Precesia dráhy exoplanéty a s ňou zviazaná precesia rotačnej osi materskej hviezdy nám prinášajú informácie o vnútornej stavbe hviezdy.
Cieľ práce: Detekcia tranzitujúcich sústav vykazujúcich zmenu trvania tranzitu (TDV). Realistické modelovanie tranzitov exoplanét okolo rýchlo rotujúcich hviezd zahrnutím viacerých jemných efektov (presný tvar hviezdy a planéty, Dopplerovské šošovkovanie, gravitačné stemnenie a pod.). Zistenie vplyvu vlnovej dĺžky na svetelné krivky v súvislosti s nadchádzajúcou misiou ARIEL.
Požiadavky: znalosť angličtiny – dobrá znalosť programovania – schopnosť samostatného štúdia literatúry.
Výskumný smer: Extrasolárne planéty, hnedí trpaslíci a málo hmotné hviezdy

Ďalšie informácie:
https://www.astro.sk/studium-popularizacia/doktorandske-studium/