Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Predikcia rizika pluviálnych povodní v urbanizovaných územiach
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Pluviálne povodne v urbanizovaných územiach sú spôsobené lokálnymi a intenzívnymi zrážkovými udalosťami s veľmi krátkou dobou trvania, čo vedie k zaplaveniu týchto území skôr, ako sa zrážková voda dostane do vodného toku. Zmeny vo frekvencii a intenzite silných zrážkových udalostí a rozširovanie urbanizovaných území tak môžu negatívne vplývať na riziko vzniku pluviálnych povodní. Cieľom dizertačnej práce je predikcia rizika pluviálnych povodní vo zvolených modelových územiach. Riziko pluviálnych povodní bude hodnotené z hľadiska samotnej hrozby, ale aj z hľadiska segmentu zraniteľnosti s využitím geografických informačných systémov (GIS), metód diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a hydrologického modelovania.