Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Mapovanie a hodnotenie priestorovo-časových zmien povodňového rizika
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Zmeny vo frekvencii, veľkosti a priestorovej variabilite povodní sú na jednej strane pripisované prebiehajúcej klimatickej zmene a na tej druhej zvyšovaniu antropického tlaku na krajinu. V dôsledku ľudskej činnosti dochádza k zmenám krajiny a jej využívaniu, ktoré do značnej miery ovplyvňujú zrážkovo-odtokové procesy v povodiach a zároveň úroveň zraniteľnosti ekonomického, sociálneho a environmentálneho systému voči povodni. Povodňové riziko sa tak mení v priestore a čase. Cieľom dizertačnej práce je mapovanie a hodnotenie priestorovo-časových zmien povodňového rizika vo zvolených časových horizontoch. Práca je založená na integrovanom a komplexnom hodnotení povodňového rizika, ktoré je vyjadrené ako synergetický efekt povodňovej hrozby a zraniteľnosti voči povodni, s využitím geografických informačných systémov (GIS), metód diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a hydrologicko-hydraulického modelovania.