Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Identifikácia a mapovanie potenciálne ilegálnych aktivít aplikáciou metód diaľkového prieskumu
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Daniel Szatmári, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Ľudské vplyvy na krajinu spôsobujú kategorické zmeny jej využívania – napríklad zmenu ornej pôdy na zástavbu a pod. Nakoľko takéto zmeny môžu výrazne ovplyvniť stav krajiny, je dôležité poznať, kde a v akom rozsahu sa uskutočnili. Pri legálnych zmenách krajiny sú zásahy plánované a zaznamenávané v katastri nehnuteľností alebo poľnohospodárskych, lesníckych a iných databázach. Krajina je však čoraz častejšie atakovaná ilegálnymi ľudskými zásahmi, ktorých odhalenie kompetentnými orgánmi môže byť problematické. V súčasnosti sa používajú na identifikáciu zmien krajinnej pokrývky rôzne metódy. Z nich sú veľmi progresívne metódy aplikujúce údaje diaľkového prieskumu s údajmi z environmentálnych databáz a terénneho prieskumu. Cieľom práce je aplikácia uvedeného prístupu na identifikáciu zmien krajinnej pokrývky reprezentujúcich aj zmeny spôsobené ilegálnymi ľudskými aktivitami.