Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Konektivita transportu sedimentov v koryte vodného toku
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Miloš Rusnák, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Digitálne modely reliéfu s vysokým rozlíšením ponúkajú nové príležitosti na detailný výskum transportu sedimentov. Hlavným cieľom je kvantifikácia, hodnotenie a pochopenie súčasného správania sa sedimentov v zmysle sedimentovej kaskády od zdrojových zón, vstupu materiálu do koryta a transport sedimentu v koryte počas relatívne dlhého časového obdobia (niekoľko rokov). Modelovanie pohybu splavenín bude skúmaný na základe objemových zmien DEM a štandardných rovníc na modelovanie transportu v programe HecRAS a validáciou v teréne. Rovnice pre modelovanie transportu splavenín budú aplikované spolu s podrobnými 3D topografickými modelmi z UAV a distribúciou veľkosti zŕn štrkových lavíc a dna koryta. Tento teoretický výpočet transportnej kapacity (citlivý na vstupné hodnoty a údaje) bude kalibrovaný a validovaný terénnym výskumom pre konkrétny úsek rieky.