Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Inžinierska a ekologicko-geomorfologická analýza georeliéfu ako nástroj hodnotenia turistického potenciálu územia
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ján Novotný, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Nárast záujmu spoločnosti o aktívny oddych je spojený so zvyšovaním nárokov na rekreačné funkcie krajiny. Obdobie pandémie COVID-19, spojené s obmedzenými možnosťami cestovania, zvýraznilo potrebu nachádzať nové lokality, vhodné pre turistiku a rekreáciu, predovšetkým v zázemí väčších miest. Cieľom dizertačnej práce bude na základe komplexnej geomorfologickej analýzy vybraného územia, zhodnotiť jeho potenciál z hľadiska rozvoja cestovného ruchu, s ohľadom na atraktivitu jednotlivých lokalít (geomorphosites), ochranu prírody, bezpečnosť turistov, ako aj vhodnosť na budovanie a rozvoj turistickej infraštruktúry. Výsledky práce budú využiteľné pre tvorbu nových produktov cestovného ruchu a môžu prispieť k udržateľnejšiemu využívaniu krajiny.