Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv tektoniky a litológie na formovanie georeliéfu
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ján Novotný, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Georeliéf je výsledkom protichodného pôsobenia endogénnych a exogénnych činiteľov. Pri súčasných morfoklimatických podmienkach v oblasti Západných Karpát sú dominantným organizačným prvkom georeliéfu riečne systémy. Na základe ich vlastností je možné identifikovať prejavy neotektoniky, ktorá je jedným z hlavných kontrolných faktorov vývoja georeliéfu. V tektonicky aktívnom prostredí je však potrebné odlíšiť vplyv tektonických procesov od ďalších faktorov, najmä od vplyvu heterogénnej litológie. Cieľom práce preto bude vykonať komplexnú geomorfologickú analýzu vybraného územia, extrahovať údaje z dostupných digitálnych modelov reliéfu a ďalších zdrojov (geologické mapy) a v teréne analyzovať rozdiely v odolnosti hornín. Výsledná syntéza poskytne poznatky o vývoji študovaného územia, s dôrazom na rozlíšenie hlavných faktorov, ktoré sa na jeho formovaní podieľali.