Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Hodnotenie fyziognomických znakov diverzity poľnohospodárskej krajiny na báze satelitných údajov
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Monika Kopecká, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom DP bude rozvoj inovatívnych prístupov pri výskume diverzity poľnohospodárskej krajiny. Výsledkom projektu bude návrh metodického postupu automatizovanej klasifikácie diverzity na báze satelitných údajov s využitím súboru indikátorov relevantných z hľadiska Zelenej dohody EÚ a ďalších strategických dokumentov, zameraných na štruktúru krajiny. Metodický postup bude experimentálne overený na vybraných modelových územiach reprezentujúcich rôzne typy krajiny.