Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Klimatické dopady suburbanizácie
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Pavel Šuška, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Procesy suburbanizácie sú spájané s vyššou environmentálnou náročnosťou a klimatickými dopadmi. Environmentálna náročnosť a emisie vlastnej produkcie nových sídel, ktoré sú spojené so zmenami vo využívaní zeme, krajinnej pokrývky a budovaním extenzívnej infraštruktúry areálov relatívne nízkej rezidenčnej hustoty. So životom v prostredí nízkej hustoty, obmedzenej konektivity a dostupnosti sú spojené vyššie priame emisie domácností na dopravu a kúrenie, tiež nepriame emisie naviazané na sociálno-ekonomický status a všeobecne vyššiu spotrebu. Cieľom DDP bude identifikácia, analýza a komparácia vybraných aspektov klimatickej náročnosti suburbánnych procesov.