Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Sociálna a kultúrna transformácia ako súčasť procesov suburbanizácie
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Pavel Šuška, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Suburbánny priestor má z hľadiska sociálno-kultúrnych aspektov špecifické postavenie. Na jednej strane je evidentný heterogénny prúd prisťahovalcov odlišných skúseností, svetonázoru a sociálneho statusu a na druhej je priestorom, kde sa tieto prichádzajúce identity stretávajú a navzájom interagujú. Dochádza tu k vyjednávaniu a vytváraniu nových identít, k prehodnocovaniu vzťahu k lokalite, spoločenstvu a redefinovaniu individuálneho i kolektívneho prežívania domova. Cieľom DDP bude analyzovať špecifické miestotvorné procesy a vzťahy, na ktorých sa podieľajú jednotlivci a skupiny rôznych sociodemografických charakteristík (vek, rod, etnicita, religiozita, sociálne postavenie a iné) a identít, ktoré sú ďalej premietnuté do individuálnych preferencií, predstáv či noriem a konfrontované so sociálno-kultúrnym a inštitucionálnym kontextom v suburbií.