Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Metódy merania ekonomického a sociálneho pokroku regiónov: nové výzvy a prístupy
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Podmienkou efektívnej regionálnej politiky je poznanie úrovne rozvoja jednotlivých regiónov. V súčasnosti existuje viacero prístupov a techník, pomocou ktorých je možné kvantifikovať priestorové nerovnosti. Hoci viaceré z nich zachytávajú rozmanité oblasti a nielen úroveň ekonomického rozvoja regiónov, v mnohých prípadoch sa ukazuje, že nie sú schopné reflektovať sociálne aspekty rozvoja a kvalitu života. Napríklad v regiónoch s dobrým ekonomickým výsledkom a potenciálom môže existovať (a existuje) značný priestor pre zlepšenie iných oblastí života, ako napr. sociálne služby, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, bezpečnosť či životné prostredie. Extrémnym príkladom sú chybné odporúčania, ktoré vedú k vylúčeniu čerpania pomoci. Cieľom práce bude predstaviť, aplikovať a porovnať existujúce a inovatívne prístupy k meraniu ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov v slovenských podmienkach. Pozornosť bude venovaná tak ukazovateľom ekonomických (výkonnosť regiónu, štrukturálny potenciál, atraktívnosť), ako aj sociálnych (základné ľudské potreby, blahobyt, príležitosti) a environmentálnych výsledkov, a ich limitom. Ambíciou je hodnotiť viac dimenzií – indikátorov širšieho spektra za účelom získania holistického obrazu o pokroku, na základe ktorého bude možné lepšie nastavovať priority v regionálnom strategickom plánovaní.