Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Zmeny sociálnej klímy v krajinách EÚ a v regiónoch Slovenska v období viacnásobnej krízy
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Anton Michálek, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hektické obdobie posledných troch rokov (2020 – 2022), v roku 2022 poznačené tromi simultánne prebiehajúcimi globálnymi krízami má, a ešte dlhší čas bude mať významný dosah na mnohé sociálne aspekty života obyvateľov. Téma DP je zameraná na výskum priestorovo diferencovaných sociálnych dopadov kríz v krajinách EÚ a v regiónoch Slovenska. Výskum bude zameraný na dva významné sociálne fenomény a to príjmové nerovnosti a chudobu. Obidva javy budú skúmané z aspektu zmien širokého spektra indikátorov, ktoré ich definujú a charakterizujú. Cieľom DP bude zachytiť situáciu (stav, vývoj a zmeny) v krajinách EÚ a regiónoch Slovenska z aspektu uvedených javov. Na základe kvantifikácie ich diferencovanej úrovne budú identifikované rizikové krajiny a regióny najviac negatívne postihnuté krízami. Ide o vysoko aktuálnu a originálnu tému zameranú na problematiku, ktorá doposiaľ nebola na Slovensku, ani v širšom stredoeurópskom priestore riešená. Zo špecifického zamerania a charakteru skúmanej problematiky je zrejmé, že prinesie principiálne nové poznatky. Výsledky by mali viesť k pochopeniu priestorovo i časovo diferencovaných sociálnych dopadov kríz v sledovaných krajinách a regiónoch.