Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Názov témy
Využitie regionálnych klimatických modelov pre hodnotenie variability klímy a teplotných extrémov v priestore strednej Európy
Program DŠ
Meteorológia a klimatológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Milan Onderka, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Dizertačná práca je zameraná na analýzu dlhodobých zmien výskytu teplotných extrémov a vĺn horúčav v centrálnej časti Európy. Vlny horúčav často vznikajú na základe kombinácie vzájomne pôsobiacich fyzikálnych procesov naprieč viacerými priestorovými a časovými škálami. Keďže teplotné extrémy je možné kvantitatívne hodnotiť pomocou teplotného rozsahu (amplitúdy), dĺžkou trvania a frekvencie výskytu bude potrebné uvedené charakteristiky analyzovať spoločne využitím najmodernejších štatistických metód. V dizertačnej práci sa použijú regionálne klimatické scenáre RCM (CORDEX) za účelom štúdia vývoja teplotných charakteristík a vĺn horúčav a ďalších klimatických extrémov z pohľadu meniacej sa klímy. Historický vývoj extrémov teplôt vzduchu bude hodnotený pomocou údajov z reanalýzy (napr. ERA5-Land). Analyzovať sa budú stochastické charakteristiky časových radov teplotného maxima, minima a priemeru pre jednotlivé body gridu, klimatické indexy a celková priestorová variabilita teplotných charakteristík. Súčasťou práce bude štúdium teplotných extrémov (chladného, ale hlavne horúceho charakteru), ktorých výskyt je čoraz častejší a spôsobujú dlhodobé vlny horúčav. Výsledky práce nám pomôžu pochopiť vývoj teplotných extrémov porovnaním ich výskytu v minulosti a ich projekcii do budúcnosti.