Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Názov témy
Depozičné systémy kontinentálnych prostredí a šelfových okrajov centrálnokarpatskej paleogénnej panvy.
Program DŠ
Tektonika a sedimentológia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Predmetom dizertačnej práce bude analýza klastických sedimentárnych formácií na kontinentálnych okrajoch centrálnokarpatskej paleogénnej panvy (CKPB). Výskum bude zameraný na predtransgresívne sedimenty vajskovských zlepencov, braväcovských vrstiev a borovského súvrstvia, ktoré predstavujú sedimenty suťových kužeľov, aluviálnych vejárov, divočiacich riek, fluviálnych prostredí, kužeľových delt, jazerných a pedogénnych karbonátov, lateritických zvetralín, rastlinných zvyškov, a pod. Analyzované budu sedimentárne sekvencie s prechodom kontinentálnych do plytkomorských prostredí a šelfových morí na okraji kontinentov (intrapanvových i v pásme Veporika). Splytčovanie CKPB na konci oligocénu viedlo až k vzniku jazerných sedimentov, piesčitých barov a hruboklastických delt na Horehroní, v Rajeckej a Hornonitrianskej kotline a i. Preto súčasťou dizertačnej témy bude aj spracovanie regresívnych súvrství CKPB s polohami lumachelových pieskov a korelácia ich lastúrnikovej fauny s oligocénnymi faunami Paratethýdy (Solenovian), analýza ílov, zvetralín a rezistentných minerálov z erodovaných substrátov centrálnych Karpát a ich korelácia s formáciami „Augenstein“ v Alpách. Výsledkom bude interpretácia synriftovej subsidencie, tektonickej inverzie, paleogeografie, depozičných systémov a fyziogeografie kontinentálnych okrajov CKPB.