Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Názov témy
Sedimentológia a biostratigrafia najmladších súvrství magurskej jednotky: vek a paleogeogeografia reziduálnych flyšových paniev vonkajších Karpát
Program DŠ
Tektonika a sedimentológia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Aktuálnym problémom štúdia vonkajších Karpát je stratigrafia magurskej jednotky, v ktorej boli najnovšie zaznamenané súvrstvia vrchnooligocénneho až spodnomiocénneho veku (Oszczypko, Soták et al. 2018). To do značnej miery mení vek sedimentov reziduálnych flyšových bazénov i paleogeografiu celej magurskej panvy. Najmladšie veky boli indikované zo sedimentov kremnianskeho súvrstvia (Kremná Fm.), ktoré však zatiaľ neboli podrobnejšie spracované. Ďalšie datovania oligomiocénnych vekov priniesli štúdie z magurskej jednotky v Poľsku, ktoré však neboli preukázané z ekvivalentných súvrství na Orave. Cieľom dizertačnej práce bude spracovanie mikrofauny a verifikácia mladých vekov flyšových súvrství v magurskej jednotke na Zamagurí, Podhalí a Orave, sedimentologická analýza kremnianskych vrstiev, malcovských vrstiev, magurských pieskovcov a raciborského súvrstvia, rekonštrukcia reziduálnych flyšových paniev, ich inverzie a zakomponovania do stavby akrečnej prizmy vonkajších Západných Karpát. Výsledky prispejú aj k riešeniu celkovej paleogeografie magurskej panvy, jej vzťahu k panvám krosniansko-menilitovej oblasti a hlavne k najmladším fázam formovania pieninského bradlového pásma.