Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Názov témy
Morfogenéza klavátnych a digitátnych planktonických foraminifer v podmienkach anoxie kriedových a paleogénnych paniev Západných Karpát.
Program DŠ
Paleontológia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Foraminiferové spoločenstvá citlivo reagujú na hladinu kyslíkového minima v sedimentárnych panvách. Pri inhabitácii v anoxickej vode vyvíjajú rôzne adaptácie schránok, ktoré by im umožňovali prežívať v horných vrstvách vodného stĺpca. V morfogenéze planktonických foraminifers sa preto prejavuje tendencia k tvorbe klavátnych až digitátnych druhov. V kriede sú to druhy Clavihedbergella, Leupoldina, Schackoina, atď. Podobné morfotypy sa objavujú aj počas paleogénu v podobe druhov Clavigerinella, Hantkenina, Protentella a Bolliela. Cieľom dizertačnej práce bude morfologická analýza druhov klavátnych a digitátnych foraminifer, štúdium ich biometrických parametrov, štruktúr a taxonomickej klasifikácie. Výskyty týchto atypických druhov budú dokumentované v súvrstviach hauterivu, aptu, cenomanu-turónu, stredného eocénu, oligocénu a analyzované v rámci komplexného hodnotenia systematiky a paleoekológie foraminiferovej mikrofauny príslušných súvrství (pseudothurmanniový, koňhorské, wroninské, hulinské, malinowské, domanížske, žilinské, menilitové, a i.). Štúdium klavátnych a digitátnych druhov má identifikovať eventy globálnej anoxie a panvovej semiizolácie v Západných Karpatoch (Selli, Bonarelli, eocénne "red-beds", Tard, Majkop, a i.).