Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Názov témy
Mikrofauna a biostratigrafia vrchnokriedových pestrých súvrství Západných Karpát: redefinícia veku a paleoenvironmentálne podmienky sedimentácie
Program DŠ
Paleontológia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Západné Karpaty sú typovou oblasťou výskytu vrchnokriedových pestrých slieňov, ktoré už v roku 1860 po prvýkrát opísal Dionýz Štúr pod názvom púchovské vrstvy. Časté používanie púchovských vrstiev ako neformálnej litostratigrafickej jednotky červených pelagických slieňov v celej tetýdnej oblasti si vyžaduje revíziu ich historických stratotypov a štúdium ďalších neostratotypov z oblasti bradlového pásma, podmanínskej jednotky, brezovskej skupiny a pod. Aktuálnosť štúdia púchovských vrstiev je znásobená aj tým, že predstavujú fácie kriedových oceánskych červených vrstiev (CORB), ktoré sú v súčasnosti v centre záujmu pri štúdiu vrchnokriedových oxických a anoxických eventov oceánskych paniev. Cieľom dizertačnej práce bude preto nielen redefinícia vrchnokriedových červených súvrství (púchovské vrstvy, gbelianske vrstvy, košarišské sliene, kysucké vrstvy, súvrstvie Jaworki, Malinowej, atď.), ale aj analýza podmienok depozície červených vrstiev z hľadiska planktonickej bioproduktivity, bentických spoločenstiev foraminifer (DWAF), paleobatymetrie, okysličenia, izotopovej paleotermometrie, a pod.