Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Názov témy
Využitie inverznej metodiky Growth vo vybraných problémoch sopečnej gravimetrie
Program DŠ
Aplikovaná geofyzika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Peter Vajda, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Inverzia časovo-priestorových zmien tiaže vo vybraných sopečných oblastiach pomocou inverznej metodiky Growth. Pozorované zmeny tiaže budú opravené o tiažový účinok povrchovej deformácie na tiažových bodoch. Interpretácia 3D modelov časovo-priestorových zmien hustoty získaných inverziou zmien tiaže prostredníctvom Growth prístupu. Interpretácia bude opretá o existujúce štruktúrno-geologické, tektonické, vulkanologické a geofyzikálne poznatky danej oblasti či sopečného nepokoja, prípadne aj o štruktúrne hustotné modely získané Growth inverziou úplných Bouguerových anomálií. Získané interpretácie budú porovnané s predchádzajúcimi už publikovanými interpretáciami v danej oblasti na rovnakých dátach. Zameriame sa na možnosť vzájomne rozlíšiť zdroje ako plytké hydrologické zmeny, poruchy hydrotermálneho systému a magmatické intrúzie či zmeny v magmatickej komore.