Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Názov témy
Geomagnetická aktivita ako súčasť prejavov kozmického počasia
Program DŠ
Aplikovaná geofyzika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Miloš Revallo, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Navrhovaná téma dizertačnej práce sa týka problematiky tzv. Kozmického počasia. V dôsledku premenlivej slnečnej aktivity dochádza k fyzikálnym procesom v slnečnom vetre a v blízkom kozmickom okolí Zeme, ktoré majú sprostredkovaný dopad na geomagnetickú aktivitu. V centre pozornosti je porušené kozmické počasie v dôsledku silných energetických úkazov na Slnku, ktoré môžu vyvolať silnú geomagnetickú odozvu v podobne magnetických búrok. Pre potreby letectva, energetiky a komunikačných systémov je dôležité skúmať kozmické počasie a zaoberať sa jeho predpovedaním. Predmetom výskumu bude analýza geomagnetickej porušenosti z hľadiska vyvolávajúcich príčin s motiváciou bližšie pochopiť fyzikálne zákonitosti súvisiace s interakciou slnečného vetra a magnetosféry. Východiskom pre analýzu budú súbory dát z astrofyzikálnych pozorovaní pre slnečné energetické úkazy, satelitné údaje o parametroch slnečného vetra a údaje z pozemských geomagnetických meraní. Cieľom výskumu bude identifikácia geoefektívnych slnečných energetických úkazov a tiež kvantifikácia miery geomagnetickej odozvy na variabilnú slnečnú aktivitu využitím geomagnetických indexov. Pozornosť sa sústredí na obzvlášť silné poruchy vznikajúce v hlavných fázach slnečných cyklov. Očakávaným aplikačným výstupom tohto výskumu bude príspevok k vytváraniu a spresňovaniu krátkodobých predpovedných modelov pre kozmické počasie.