Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Názov témy
Mineralógia a genéza Mn a Fe minerálov oxidačnej zóny drahokovo-polymetalického ložiska Banská Štiavnica
Program DŠ
Mineralógia a petrológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Tomáš Mikuš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Dizertačná práca je zameraná na štúdium mineralogických, geochemických a genetických aspektov oxy-hydroxidov Fe a Mn mineralizácie v pripovrchových častiach hydrotermálnych žíl – oxidačnej zóny drahokovo-polymetalického ložiska Banská Štiavnica. Údaje predbežného výskumu potvrdili výskyt zaujímavej asociácie minerálov Mn a Fe. Spolu s todorokitom sa identifikovali aj kryptomelán, pyroluzit a coronadit. Agregáty vypĺňajú voľné priestory medzi kryštálmi kremeňa, príp. vytvárajú kôry pripomínajúce ich vznik zvetrávacími procesmi na ložiskách. Veľmi zaujímavý je ich vznik rozkladom jeho primárnych minerálov Mn – rodochrozitu, Mn-kalcitu, Mn-sideritu príp. aj rodonitu, ktoré sú pomerne rozšírené vo vrchných častiach žily Terézia, pravdepodobne aj za spoluúčasti mikroorganizmov. Metodika výskumu pokryje detailnú charakteristiku zloženia minerálov ako aj identifikáciu a kvantifikovanie bakteriálnej populácie .