Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Časovo-priestorová analýza indikátorov riečnej krajiny na základe multi-zdrojových dát
Program DŠ
Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anna Kidová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Mapovanie a meranie indikátorov riečnej krajiny na základe kombinácie dát z diaľkového prieskumu Zeme umožňuje monitorovanie a hodnotenie reakcie riečnych systémov na zmenu environmentálnych podmienok. Metódy fotogrametrie a LiDARu získaných pomocou bezpilotných lietadiel (UAV) a multispektrálne satelitné snímky je možné použiť pri identifikácii vývojových fáz nivy vo veľkej geografickej mierke. Cieľom práce bude využitie prístupu viacerých zdrojov dát z diaľkového prieskumu Zeme, na základe ktorých bude možné sformulovať procesne orientovanú hypotézu recentného laterálneho a vertikálneho vývoja nivy (povodňových depozitných a brehových eróznych stupňov) podmieneného zmenou hydrologického režimu (veľkosť a frekvencia prietokov) vodného toku, zmenou krajinnej pokrývky povodia a inými antropogénnymi zásahmi do riečneho systému. Výskum laterálneho presúvania a zarezávania korýt, ako aj krajinnej pokrývky riečnej krajiny bude realizovaný na základe viacerých časových horizontov a údajov získaných terénnym výskumom. V rámci tejto práce bude potrebné tieto prístupy k údajom rozvinúť a vypracovať účinné ukazovatele na monitorovanie a hodnotenie riečnych systémov s cieľom analyzovať maximálnu rôznorodosť zdrojových údajov.