Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Geomorfologické zotavenie vodného toku Belá po povodňových zabezpečovacích prácach
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anna Kidová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Monitoring divočiaco-migrujúceho vodného toku Belá na 11 riečnych úsekoch patriacich do sústavy chránených území Natura 2000 sa zameria na prebiehajúce geomorfologické procesy a jeho adaptáciu na necitlivé úpravy koryta v rámci povodňových zabezpečovacích prác v roku 2018. Doterajší výskum po vykonaných manažmentových zásahoch potvrdil obmedzenie schopnosti vodného toku zmierňovať povodňové vlny na nive, ako aj zvýšenie erozívnej sily v hlavnom koryte. Práca sa v nadväznosti na tento výskum bude zameriavať na prirodzenú obnovu hydromorfologickej laterálnej kontinuity hlavného koryta so sekundárnymi korytami na nive v kontexte klimatických zmien a nízkeho n-ročného výskytu povodní. Veľkosť povodňových prietokov je od roku 1958 do roku 2018 kvázi konštantná a neprekročila 10-ročný prietok. Očakáva sa preto aj postupný nárast vegetačnej pokrývky. Dosiahnuté výsledky bude možné aplikovať v otázkach budúceho manažmentu skúmaného a na Slovensku veľmi vzácneho viackorytového riečneho systému.