Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Časovo-priestorový vývoj rómskych komunít v rámci geosystému riečnej krajiny
Program DŠ
Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anna Kidová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Práca sa bude orientovať na životný priestor marginalizovaných komunít v blízkosti vodných tokov s dôrazom na riešenie otázky protipovodňovej ochrany a miery zraniteľnosti rómskych komunít v súvislosti s migráciou vodných tokov a povodňovým rizikom. Na základe multitemporálnej analýzy dát diaľkového prieskumu Zeme, morfometrických ukazovateľov reliéfu a socio-ekonomických a priestorovo-funkčných vzťahov bude mať práca ambíciu pochopiť príčiny predispozície výberu životného priestoru rómskymi komunitami, ako aj vytvorenie priestorovej databázy rómskych komunít s dôrazom na ich blízkosť k vodným tokom. Na dosiahnutie efektívneho manažmentu riečnej krajiny sa práca bude zaoberať aj rovnováhou medzi nekontrolovateľným využívaním riečnej nivy a optimalizovaním environmentálnych dopadov takéhoto využívania.