Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Dostupnosť bývania pre zraniteľné skupiny obyvateľov
Program DŠ
Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Dizertačný výskum bude sledovať cesty k bývaniu (housing pathways) jednotlivcov alebo rodín bez domova (bez stabilného bývania) - od jeho straty, bezdomovectva, k rôznym formám dočasného ubytovania. Formou kvalitatívneho výskumu preskúma, ako túto cestu jednotlivcov či rodín k bývaniu ovplyvnili štrukturálne (nerovnosť, nedostatok sociálnej podpory/práce, sociálne politiky založené na zásluhovosti...) a individuálne faktory (rodinné zázemie, finančná situácia, zdravotné problémy...). Súčasne sa môže zamerať na to ako tieto skúsenosti s rozličnými formami bývania ovplyvňujú predstavu ľudí o tom, čo je domov.