Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Mechanizmy a kontexty transmisie sociálneho konzervativizmu
Program DŠ
Etnológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Predmetom výskumu tejto témy je sociálny konzervativizmus, uchopený všeobecne ako akýkoľvek sociokultúrny hodnotový systém, ktorý podporuje prísne dodržiavanie spoločenských noriem a zdôrazňuje sociálnu exkluzivitu. Jednotlivci prijímajúci takéto hodnoty sú oddaní spoločenským konvenciám a tradíciám, ktoré sú vnímané ako prostriedok na podporu súdržnosti skupiny a vyznačujú sa skupinovým konformizmom a kolektivizmom. Navrhovaná téma uchopuje túto problematiku v kontexteň kognitívnej a evolučnej antropológie pričom sa zameriava na sociálne a psychologické mechanizmy a kontexty prenosu hodnôt a presvedčení spadajúcich pod sociálny konzervativizmus (a súvisiace koncepty tradicionalizmu, náboženského fundamentalizmu, etnocentrizmu a pod.) a prihliada k porovnaniu prípadov stabilného pretrvávania (prípadne nového osvojovania) a naopak opúšťania predmetných hodnôt a presvedčení.