Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Postmoderné prejavy mariánskej úcty v regióne strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
Program DŠ
Etnológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Sledovanie dynamiky vývoja prejavov a foriem mariánskej úcty v postvojnovom období až do súčastnosti na pozadí prerodu politických režimov (komunizmus, postkomunizmos, posttransformačné obdobie) a sociokultúrnych konštelácií aj v zmysle odlišných trajektórií modernizačných procesov v západnej Európe a v socialistickom/resp. post-socialistickom regióne. Projekt sa môže bližšie sústrediť na akékoľvek prejavy (materiálna kultúra, mariánske legendy, náboženský turizmus, pútne miesta, kvalitatívny výskum naratívov zázrakov, populárne náboženstvo, ľudová viera, ekonomika sacrum etc.) resp. na širšie a všeobecnejšie vzorce diskurzívneho vývoja a mariánskej úcty v celom regióne v zmienej perióde v komparatívnej perspektíve.