Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Fotografie, videá a naratívy v rodinnej pamäti
Program DŠ
Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Fotografie a videá ako súčasť rodinných archívov (re)konštruujú spomienky jednotlivcov či sociálnych skupín (od rodiny až po spoločnosť). Projekt dizertácie sa zameriava na vzťah „malých” a “„veľkých” naratívov v rodinnej pamäti prostredníctvom skúmania audiovizuálnych prameňov. Špecificky sa venuje problematike medzigeneračného prenosu spomienok v kontexte individuálneho a kolektívneho spomínania. Výskum sa opiera o princípy multimodálnej antropológie a podporuje produkciu znalostí rozličnými postupmi naprieč médiami. Mimo povinnej textovej časti je preto ako súčasť výstupu vítaná aj iná kreatívna forma (video, séria fotografií, komix, performance...).