Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Kultúrno-spoločenské aspekty rodinného podnikania a rodinných firiem v kontexte lokálneho spoločenstva a regionálneho rozvoja.
Program DŠ
Etnológia
Meno školiteľa/-ky
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Rodinné podnikanie a rodinné firmy sa ako špecifický fenomén dostávajú do pozornosti z ekonomického a z právneho hľadiska. Základom takýchto firiem je prelínanie pracovného a súkromného života, čo má vplyv na vzájomné vzťahy v rodine. Etnológia tejto téme venovala pozornosť v poľnohospodárskom a remeselníckom prostredí predindustriálneho obdobia. Výskum sa na príklade prípadových štúdií zameria na súčasnosť, na fungovanie rodiny a firmy, stratégie udržania firmy ako aj na jej pozíciu v lokálnom spoločenstve a v aktuálnom politicko-ekonomickom systéme.