Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Sociálne a kultúrne aspekty etnických nerovností v zdraví: prípad zdravotného stavu Rómov na Slovensku
Program DŠ
Etnológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Andrej Belák, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Projekt sa venuje výskumu sociálnych a kultúrnych determinantov pomerne zlého zdravotného stavu Rómov na Slovensku. Vychádzajúc z doterajších zistení sa bude zameriavať predovšetkým na dosiaľ najmenej preskúmané aspekty, a to konkrétne na príčiny a vplyvy rozličných priamych i nepriamych foriem proti-rómskeho rasizmu, lokálnych i centrálnych politík, ale i miestnych štandardov epidemiologického výskumu. Od výsledkov projektu očakávame nielen príspevok do aktuálnych príbuzných debát v akademickej socio-kultúrnej (medicínskej) antropológii, ale i poznatky bezprostredne aplikovateľné vo verejnom zdravotníctve.