Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Medzi nedemokratickým režimom a súčasnosťou. Rok 1989 v biografickej a kultúrnej pamäti spoločnosti Slovenska (Etnologický pohľad).
Program DŠ
Etnológia
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce by malo byť skúmanie, akými obrazmi reflektujú zvolené sociálne skupiny slovenskej spoločnosti priebeh, ale aj príčiny a následky novembra 1989. Hlavnými konceptami pritom sú biografická (individuálna), resp. sociálna (skupinová) pamäť predstaviteľov z generácie zážitku a kultúrna pamäť. Individuálna, resp. skupinová/sociálna pamäť predstavuje živú vrstvu pamäti tých, ktorí danú historickú dobu prežili. Kultúrnu pamäť tvoria na jednej strane poznatky a fakty o minulosti uložené ako písomné i vizuálne dokumenty v archívoch, artefakty v múzeách, knihy v knižniciach alebo dokumentárne či umelecké diela (napr. filmy, fotografie, výtvarné diela). Na druhej strane sú z tejto zásobárne vyberané isté obrazy, symboly a fakty, ktoré sa verejne šíria prostredníctvom spomienkových aktivít, ceremoniálov a rituálov v pamätné dni na pamätných, často autentických miestach spojených s daným historickým obdobím či udalosťou. Výsledkom práce by malo byť postihnutie vzťahu medzi uvedenými kategóriami pamäti a ich vzájomné ovplyvňovanie. Nosnou metódou výskumu by mala byť metóda oral history, doplnená o ďalšie zdroje.