Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Mechanizmy a kontexty transmisie sociálneho konzervativizmu
Program DŠ
Kultúry a náboženstvá sveta, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Vladimír Bahna, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Predmetom výskumu v rámci tejto témy je prenos a osvojovanie si sociálneho konzervativizmu. Ten je chápaný všeobecne ako akýkoľvek sociokultúrny hodnotový systém, ktorý podporuje prísne dodržiavanie spoločenských noriem, oddanosť konvenciám, a vyznačuje sa skupinovým konformizmom a kolektivizmom. Téma tak zahŕňa aj súvisiace koncepty tradicionalizmu, náboženského fundamentalizmu, etnocentrizmu atď. Pri spracovaní sa víta multidisciplinárny prístup.