Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Sociokultúrne aspekty bývania na predmestí
Program DŠ
Etnológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Nové predmestia, vznikajúce v blízkosti veľkých miest, predstavujú prostredie so špecifickou sociálnou štruktúrou. „Novoprišelci“ sa v nich stretajú s pôvodným obyvateľstvom, a často majú odlišné potreby, motivácie a predstavy o každodennosti a ich životnom priestore, vyplývajúce z rozličného socio-ekonomického statusu či vekovej štruktúry. Pomyselná dichotómia medzi urbánnym a rurálnym sa stiera a vzniká nový dynamicky sa tranformujúci suburbánny priestor. Projekt sa zameriava na výskum suburbánneho prostredia, sústredením sa na špecifický socio-kultúrny fenomén (privátne a/alebo verejné prostredie...) či skupinu obyvateľstva (mladé rodiny, seniori, deti...). Vítané je využitie hĺbkových kvalitatívnych výskumných metód (biografický rozhovor, zúčastnené pozorovanie), vrátane zapojenia vizuálno-antropologických prístupov (fotografia, video, komix).