Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Slohové kontexty nábytku v rurálnom prostredí 1850 – 1950
Program DŠ
Etnológia
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Vývoj nábytku v rurálnom prostredí bol – tak ako iné sféry produkcie a spotreby materiálnych artefaktov – v úzkom spojení so slohovou nábytkovou kultúrou a bývaním. Zámerom štúdia tohto vzťahu je identifikovať vplyvy slohovej nábytkovej kultúry a ich prejavov v rurálnom prostredí z hľadiska konštrukcie, tvaroslovia, dekóru. Základným východiskom tohto štúdia je komparatívna analýza slohových a rurálnych súborov nábytku s rovnakou funkciou. Ďalšou etapou štúdia danej problematiky by malo byť sledovanie konkrétnych prejavov slohových vplyvov v historických a socio-ekonomických podmienkach vytypovaných lokalít. Výskum by mal hľadať odpovede na otázky o životnosti foriem nábytku so slohovými vplyvmi vo vybavení rurálneho interiéru.