Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Socio-ekonomické rozdiely v regiónoch Slovenska a ich vplyv na rodinu a plodnosť.
Program DŠ
Ekonómia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Ekonomická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Sociálno ekonomické podmienky predstavujú jeden z dôležitých faktorov demografickej reprodukcie, formovania rodín a domácností. Pretrvávanie významných sociálnych a ekonomických regionálnych rozdielov na Slovensku môže byť jedným z dôvodom pomerne značných priestorových diferencií vo formovaní a charaktere rodín, ako aj plodnosti. Hlavný cieľom práce je identifikovať hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú na regionálnej úrovni intenzitu a časovanie plodnosti, ako aj štruktúru rodinných domácností na Slovensku.

Prostredníctvom teoreticko-metodologického zhrnutia budú vybraté a konštruované najvhodnejšie regionálne indikátory procesu plodnosti, ukazovatele časovania rodenia detí (a najmä začiatku reprodukčných dráh) a tiež indikátory prezentujúce veľkosť a charakter rodinných domácností na Slovensku. V ďalšej časti bude analyzovaný rozsah a vývoj regionálnych rozdielov z hľadiska socio-ekonomických podmienok reprodukcie a formovania rodín. Následne budú vybrané determinanty testované a z vybraných sa zostavia vhodné modely umožňujúce vysvetliť identifikované priestorové rozdiely v procese rodenia detí a vzniku rodín na Slovensku. Dôležitou bude aj otázka výskumu možných sociálnych a ekonomických politík štátu, ktoré by mohli pôsobiť na tieto diferencie.