Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Miestne reakcie na emigráciu a zapojenie diaspóry
Program DŠ
Európske štúdiá a politiky
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Mgr., MA Lucia Mýtna Kureková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Emigrácia zásadne mení sociálno-ekonomický, politický a kultúrny priestor krajín a lokalít, ktoré čelia vysokej miere emigrácie. Možný negatívny vplyv na ponuku pracovnej sily a zintenzívnenie hľadania talentov viedli v posledných rokoch mnohé národné vlády v Európe ako aj globálne k systematickému úsiliu podnecovať návratovú migráciu a podporovať angažovanosť diaspóry. Pre miestne samosprávy môžu byť vplyvy emigrácie pociťované ešte intenzívnejšie a dotýkajú sa širokého spektra oblastí miestnej politiky, vrátane rozpočtových zdrojov, poskytovania služieb, trhu práce a dokonca aj miestnej politiky. Vzhľadom na zjavný nedostatok zručností a pracovných síl na Slovensku môže byť pre obce prepojenie sa na svojich občanov pracujúcich v zahraničí vhodnou možnosťou, ako sa vysporiadať s miestnymi výzvami a podporiť miestny rozvoj. Zatiaľ čo existujúci výskum začal analyzovať reakcie na emigráciu na národnej úrovni, miestne reakcie neboli systematicky zmapované a dostatočne pochopené. Táto dizertačná práca zhromaždí údaje o motiváciách, reakciách, prístupoch a stratégiách na miestnej úrovni pri zapájaní občanov pracujúcich v zahraničí. Bude sa snažiť pochopiť za akých podmienok a akými nástrojmi slovenské miestne samosprávy alebo iní miestni aktéri (MVO, firmy) v obciach vystavených vysokej miere emigrácie oslovovali svojich občanov dočasne alebo trvalo (pracujúcich) v zahraničí. Tento výskum sa bude opierať o kvalitatívne metódy využívajúce prieskumy, rozhovory, fokusové skupiny a iné vhodné metodológie.