Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Digitalizácia a nerovnosti: medzigeneračná a intersekcionálna analýza
Program DŠ
Ekonómia
Meno školiteľa/-ky
Mgr., MA Lucia Mýtna Kureková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Ekonomická univerzita v Bratislave
Stručná anotácia
Rastúce sociálno-ekonomické nerovnosti v rámci krajín evidentné pred pandémiou Covid-19 boli počas období lockdownov ešte zvýraznené (Atkinson 2018, Skountridaki et al. 2020, Dujava a Peciar, 2020). Domácnosti s vysokou digitálnou kapacitou (high digital density) plynulo prešli do systému učenia sa a práce z domu, zatiaľ čo domácnosti bez hardvéru a konektivity na Internet boli ešte viac marginalizované (Ayllón a kol. 2021, Dobbins, 2020, Hidas a kol. 2022). Miera digitálneho pripojenia k službám vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej podpore je veľmi nerovnomerná tak vo svete ako aj na Slovensku (Van Dijk 2020, Helper 2021, Ostertágová a Čokyna, 2020). Nerovnosť v digitálnom prístupe a používaní digitálnych technológií je ovplyvnená prostredníctvom viacerých prierezových dimenzií súvisiacich s pohlavím, triedou, vekom, etnickým pôvodom, zdravotným postihnutím alebo regiónom (Zheng a Walsham 2021).
Táto dizertačná práca sa zameria na koncepty digitálnych aktív a digitálnych deficitov na úrovni domácností a bude sa pýtať „Ako digitálna transformácia práce a sociálnych služieb zhoršuje alebo zmierňuje nerovnosti v schopnostiach domácností získať prístup k zamestnaniu a sociálnym službám“? Perspektíva domácností ako jednotky analýzy umožňuje prijať medzigeneračný a medzisektorový prístup k pochopeniu digitalizácie a jej vplyvu na výsledky trhu práce. Tento prístup stavia na prácach Sánchez-Mira a O’Reilly (2018) a O’Reilly a kol. (2019), ktorí v minulosti plodne aplikovali perspektívu domácnosti. Výskum bude ukotvený v prístupe zmiešaných metód (mixed methods), s použitím existujúcich mikroúdajov a tiež zhromaždí pôvodné kvalitatívne údaje prostredníctvom vhodných nástrojov (rozhovory, fokusové skupiny). Zameranie sa na Slovensko ako na nedostatočne preskúmanú krajinu je vítané, pričom odporúčame aj komparatívnu analýzu v rámci EÚ.