Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Ukrajinský národný komunizmus v 20. a 30. rokoch 20. storočia
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Juraj Benko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Ideológia národného komunizmu sa na Ukrajine prejavila začiatkom 20. rokov 20. storočia a jej poprednými predstaviteľom boli Mykola O. Skripnik, Mykola Chviľovij, Michailo Volobujev a i. Išlo o reakciu na centristickú politiku boľševickej strany voči Ukrajine, kolonialistickú prax a imperiálne postoje, ktorú prejavovali viacerí boľševickí predstavitelia. Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať tento konflikt, jeho príčiny a predstaviteľov ukrajinského národného komunizmu, agendu ako aj na ich vplyv a adresátov v ukrajinskej spoločnosti. Prínosným bude porovnanie ukrajinsko-ruského rozporu v komunistickom hnutí a ukrajinského národného komunizmu s problémom centralizmu a čechoslovakizmu v KSČ a tzv. slovenským národným komunizmom v medzivojnovom období. U uchádzačov sa predpokladá rozhľad v sociálnych a politických dejinách 19. a 20. storočia, schopnosť diskurzívnej analýzy a analýzy primárnych i sekundárnych prameňov, schopnosť komparácie poznatkov s výsledkami historiografie v iných krajinách. Podmienkou je znalosť ukrajinského jazyka, anglického jazyka (min. B2). Znalosť ďalších svetových jazykov je výhodou.