Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Displaced persons a utečenci z krajín Sovietskeho zväzu v Nemecku a Rakúsku po 2. svetovej vojne: medzi adaptáciou a presídlením
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Dušan Segeš, M.A., PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
V dôsledku nútených migračných pohybov rozsiahlych skupín obyvateľstva, ktoré vyvolala 2. svetová vojna a jej následky, sa územie povojnového Nemecka (a čiastočne Rakúska) stalo dočasným miestom pobytu pre milióny ľudí: nútené a otrocké pracovné sily z krajín pod nemeckou okupáciou, vojenských zajatcov, ľudí z koncentračných táborov, kolaborantov nacionálno-socialistického Nemecka a podobne. Ich počet sa síce zredukoval po repatriácii, resp. relokácii v rokoch 1945 – 1947, aj v nasledujúcich rokoch však v utečeneckých táboroch v okupačných zónach západných Spojencov v Nemecku a Rakúsku žili tisíce osôb premiestnených z obvyklého miesta pobytu (displaced persons), osôb bez štátnej príslušnosti a utečencov z krajín východnej, stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy. Dominantnú skupinu tvorili Ukrajinci, Rusi a osoby z pobaltských štátov násilne inkorporovaných do ZSSR (Estónci, Lotyši, Litovčania). Na prelome 40. a 50. rokov 20. žili prevažne v utečeneckých táboroch. Ich každodennosť, ktorú najčastejšie vnímali ako dočasný stav, determinoval proces adaptácie a očakávanie na presídlenie do tretích, prevažne zámorských štátov. V rámci psychologickej vojny o „srdcia a mysle“ medzi Západom a Sovietskym zväzom predstavovali nielen živý symbol studenej vojny, ale aj objekt záujmu exilových organizácií a v neposlednom rade adresátov masívnych, štátnych kampaní za návrat do domovských krajín.
Úlohou doktorandky/doktoranda bude historická analýza nasledovných aspektov:
- Konštitúcia politík k utečencom v rámci medzinárodných zmlúv a dohovorov (Dohovor o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951),
- aktívna činnosť medzinárodných organizácií a humanitárnych spolkov (organizácií) poskytujúcich právnu ochranu, pomoc a starostlivosť v utečeneckých táboroch a presídlenie utečencov do tretích štátov (Medzinárodnej organizácie pre utečencov, Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov)
- Exilové organizácie z krajín Sovietskeho zväzu – ideové koncepty a formy činnosti v období studenej vojny v okupačných zónach západných Spojencov v Nemecku (od r. 1949 v Nemeckej spolkovej republike) a Rakúsku (od r. 1955 Rakúskej republiky), napr. rozhlasové vysielanie Radio Liberation/Радио Свобода,
- kampane za návrat do vlasti v 50. rokoch 20. storočia (napr. forma činnosti Výboru za návrat do vlasti/Комитет за возвращение на Родину),
- utečenci z krajín Sovietskeho zväzu a pobaltských štátov ako faktor bilaterálnych diplomatických vzťahov medzi Nemeckom/Rakúskom a ZSSR.
Jazykové požiadavky: Základným predpokladom pre úspešné historické spracovanie témy je aktívna znalosť ukrajinského/ruského jazyka, dobrá znalosť anglického jazyka. Výhodou je dobrá znalosť nemeckého jazyka, umožňujúca prácu s dokumentami a textami v nemeckom jazyku.