Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Názov témy
Stredoveké hudobné rukopisy kartuziánov z územia Moravy a Slovenska
Program DŠ
Umenovedné štúdiá
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Téma predpokladá výskum, analýzu, porovnávanie a vyhodnotenie najstarších hudobných rukopisov kartuziánov z Moravy a Slovenska z obdobia od 12. do začiatku 16. storočia. Je súčasťou aktuálneho výskumu stredovekej hudby realizovaného v Ústave hudobnej vedy SAV, v. v. i. Cieľom práce bude výskum hudobného repertoára a špecifikácia transregionálnych charakteristík jednotlivých žánrov stredovekého jednohlasného chorálu kartuziánov v medzinárodnom priestore.