Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Názov témy
Liturgická hudba byzantského obradu na Slovensku
Program DŠ
Umenovedné štúdiá
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Peter Ruščin, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Byzantská hudobná kultúra zanechala v dejinách Slovenska výraznejšiu stopu, než by sa to mohlo javiť z časovo obmedzeného veľkomoravského obdobia. Jej vplyv sa v priebehu stáročí prejavoval prostredníctvom spevov východného cirkevného obradu v pravoslávnych, neskôr aj gréckokatolíckych chrámoch. Predmetom výskumu bude systematika, formy, variantológia a historický vývoj týchto spevov na území Slovenska, vrátane spracovania súvisiaceho pramenného materiálu