Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj nového typu biomedicínskeho resorbovateľného kompozitu na báze zinku
Program DŠ
Progresívne materiály a materiálový dizajn
Meno školiteľa/-ky
Ing. Martin Balog, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je vývojnovej generácie biomedicínskych kompozitov s kovovou matricou nabáze zinku (Zn) vyrobených metódami práškovej metalurgie (PM) s ultrajemnozrnnou (UFG) štruktúrou in-situ stabilizovanou nanometrickými disperzoidmi oxidu zinočnatého (ZnO) s mechanickými, koróznymi a biologickými vlastnosťami optimalizovanými pre implantológiu najmä na aplikáciu endovaskulárnych stentov a ortopedických vnútorných fixačných zariadení, ktoré riešia nedostatky súčasných bioabsorbovateľných materiálov na báze Zn. Počas interdisciplinárnej práce bude doktorand zodpovedný za: i) výrobu a optimalizáciu technológií prípravy MMC pomocou PM a hydrostatickej extrúzie, ii) komplexnú mikroštrukturálnu charakterizáciu a mechanické testovanie, iii) štúdium očakávaného stabilizačného účinku vneseného in-situ ZnO disperzoidmi do intenzívne deformovanej Zn matričnej štruktúry, iv) štúdium korózneho správania v simulovaných fyziologických tekutinách a v) in-vitro biologická odozva bunkovej kultúry vrátane štúdia antibakteriálneho účinku MMC Zn+ZnO. Je požadované aby bol doktorand zručný pre experimentálny ako aj analytický typ výskumu. Očakáva sa, že doktorand zvládne rôzne technológie PM, využije metódy termickej analýzy (TGA, DSC) a elektrónovej mikroskopie (SEM, TEM), spektrometrické metódy (EBSD, EDS), röntgenovú difrakciu (XRD), mechanické (ťahové testy, DMA), únavové a korózne testy. Bude sa spolupodieľať na in-vitro testoch biologickej odozvy bunkových kultúr (MTT). Doktorandská práca bude podporená projektom aplikovaného výskumu a študent bude úzko spolupracovať s BMC SAV a ďalšími zahraničnými inštitúciami. Vyžaduje sa skúsenosť s materiálovým výskumom, aktívna znalosť anglického jazyka, schopnosť pracovať v dynamickom tíme a samostatnosť.