Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Názov témy
Odolnosť vysokopevnostných komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu
Program DŠ
Progresívne materiály a materiálový dizajn
Meno školiteľa/-ky
Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
Stručná anotácia
Vodík je kľúčovou prioritou európskej stratégie pre čistú energiu. Kovové materiály predstavujú základný pilier očakávaných technických riešení a inovácií vo výrobe, skladovaní, distribúcii a konečnom použití vodíka. Dizertačná práca bude zameraná na skúmanie vplyvu vodíka na mikroštruktúru a mechanické správanie vysokopevných komplexných koncentrovaných zliatin (CCA) na báze Co-Cr-Fe-Ni. Doktorand sa bude venovať metalurgickej príprave, optimalizácii tepelného spracovania, vodíkovaniu, charakterizovaniu mikroštruktúry a skúmaniu vplyvu vodíka na mechanické vlastnosti CCA. Mikroštruktúra a fázové zloženie CCA budú charakterizované pomocou svetelnej mikroskopie, riadkovacej elektrónovou mikroskopie, transmisnej elektrónovej mikroskopie, energeticko-disperznej spektroskopie a röntgenovej difrakčnej analýzy. Doktorand bude študovať vplyv vodíka na mechanické vlastnosti v ťahu, tlaku a rázovú lomovú húževnatosť. Od kandidáta sa vyžadujú experimentálne zručnosti, znalosti materiálov, základné znalosti fázových diagramov, základné znalosti experimentálnych metód hodnotenia mikroštruktúr, mechanického skúšania materiálov ako aj dobrá znalosť anglického jazyka.