Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Ako fosforylácie proteáz a stresových proteínov ovplyvňujú mitochondriálne funkcie
Program DŠ
Genetika, Molekulárna biológia, Biochémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Vladimír Pevala, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Významným aktívnym hráčom v regulácii mitochondriálnej homeostázy sú ATP závislé proteázy a mitochondriálne stresové proteíny, u ktorých sa predpokladá ich vzájomná regulácia. Cieľom tejto práce bude prispieť k objasneniu funkcie proteáz a mitochondriálnych stresových proteínov v regulácii dynamiky mitochondriálneho nukleoidu. Práca bude zameraná na expresiu, purifikáciu, prípravu ľudských mitochondriálnych proteáz a stresových proteínov a ich posttranslačne modifikovaných verzií, za účelom určenia ich štruktúry a funkcie, ktoré napomôžu pochopeniu ich úlohy v regulácii mitochondriálnych funkcií s potenciálnym využitím pri liečbe rakoviny.