Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Rozvoj rozhrania mozog-počítač a virtuálnej reality pre motorickú neurorehabilitáciu
Program DŠ
Meracia technika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Mgr. Roman Rosipal, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Technologický pokrok založený na virtuálnej realite (VR) v kombinácii s pokročilými metódami umelej inteligencie a strojového učenia ponúka nové výzvy pre výskum a liečbu. Dizertačná práca je zameraná na oblasť pohybovej neurorehabilitácie u pacientov po cievnej mozgovej príhode. Rehabilitácia sa uskutočňuje pomocou systému BCI-VR, pozostávajúceho z rozhrania mozog-počítač (brain-computer interface, BCI) a spätnej odpovede vo forme vizualizácie v prostredí VR. Cieľom praktickej časti dizertačnej práce je vylepšenie softvérovej a hardvérovej časti existujúceho systému s cieľom vytvoriť robustný, kompaktný, ľahko aplikovateľný a pre užívateľa akceptovateľný systém. Dizertačná práce sa taktiež bude zaoberať meraním elektrickej aktivity mozgu formou elektroencefalografických (EEG) dát, ich vyhodnocovaním a analýzou. Cieľom tejto časti práce je rozvoj metód a algoritmov detekcie zmien EEG spojených s mentálnou predstavou pohybu, ako aj zmien mentálnych a kognitívnych stavov subjektov počas experimentov.