Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Pokročilé výpočtové metódy pre analýzu neistoty v biomedicínskych meraniach
Program DŠ
Meracia technika
Meno školiteľa/-ky
Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce sa zameriava na vývoj pokročilých výpočtových metód pre analýzu neistôt výsledkov merania, s osobitným zameraním na biomedicínske merania, vrátane NMR, EEG a ECG meraní. Výskum sa bude zaoberať identifikáciou možných zdrojov neistôt merania a skúmať kalibračné metódy na zlepšenie presnosti a konzistencie meraní. Dôležitým cieľom dizertačnej práce bude návrh a využitie pokročilých výpočtových metód, vrátane metódy Monte Carlo a metódy numerickej inverzie charakteristickej funkcie príslušného pravdepodobnostného rozdelenia, pre presnejšie a spoľahlivejšie odhady neistôt v oblasti biomeraní. Úspešné dokončenie tohto výskumu prispeje k rozvoju robustnejších a presnejších techník merania v oblasti biomedicíny, čo v konečnom dôsledku môže prispieť k zlepšeniu diagnostických metód ako aj úspešnosti liečby pacientov. Medzi nevyhnutné predpoklady pre tento výskum patria základné znalosti princípov merania, metrologie, štatistiky a metód strojového učenia ako aj dobré programovacie zručnosti. Doktorand bude vykonávať výskum v Ústave merania Slovenskej akadémie vied, v .v. i. v Bratislave, kde bude mať prístup k moderným laboratórnym zariadeniam a motivujúcemu výskumnému prostrediu. Študent bude mať príležitosť participovať na riešení aktuálnych výskumných projektov a možnosť zapojiť sa do medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce.