Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Metódy stanovenia neistoty merania pomocou virtuálnych experimentov a digitálnych dvojčiat
Program DŠ
Meracia technika
Meno školiteľa/-ky
Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Virtuálne experimenty a digitálne dvojčatá sú vyvíjané, implementované a aplikované v rôznych aplikáciách, ako sú pokročilé výrobné procesy ako aj v medicíne. V metrológii sa môžu použiť na skúmanie presnosti meracích zariadení, na špecifikáciu požadovaných tolerancií strojov a na identifikáciu významných zdrojov neistoty. Cieľom dizertačnej práce je štúdium a vývoj metód na vyhodnotenie neistoty spojenej s reálnymi meraniami s využitím výsledkov virtuálnych experimentov. Tieto prístupy zahŕňajú metódy a štatistické postupy na hodnotenie rozdielov medzi meraniami kalibrovaných etalónov a zodpovedajúcimi údajmi z ich virtuálneho náprotivku. Vývoj metód by mal byť v súlade so súčasnými normami pre hodnotenie neistoty v metrológii. Predpokladom úspešného riešenia témy dizertačnej práce sú základné znalosti v oblasti metrológie, pravdepodobnosti a štatistiky a programovania v prostredí Matlab. Dizertačná práca bude riešená na pracovisku Ústavu merania Slovenskej akadémie vied, v. v. i. v Bratislave.