Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Analýza mnohozvodových EKG signálov pri poruchách šírenia vzruchu v srdci
Program DŠ
Meracia technika
Meno školiteľa/-ky
Doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Poruchy šírenia elektrického vzruchu v srdcovom tkanive môžu viesť k rôznym patologickým stavom až k zlyhaniu srdca. Resynchronizačná liečba srdcového zlyhávania sa snaží o obnovenie správnej elektrickej aktivácie srdca pomocou riadenia snímania/stimulácie špeciálnymi elektródami, umiestnenými v rôznych častiach srdca. Hlavným cieľom dizertačnej práce bude tvorba nových a/alebo modifikácia aktuálne používaných metód analýzy EKG signálov získaných z mnohozvodového merania elektrického poľa srdca na povrchu hrudníka. Tieto možno použiť na stanovenie kvantitatívnych kritérií pre výber pacientov s vyššou pravdepodobnosťou úspešnosti resynchronizačnej liečby srdca, na optimalizáciu polohy stimulačných elektród, resp. na nastavenie časovania stimulácie rôznych oblastí v srdci. U uchádzača sa vyžaduje znalosť fyzikálnych zákonov a topológie elektrických polí, metód merania a spracovania biosignálov a programovania v prostredí Matlab.