Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Meranie a analýza mnohozvodových EKG signálov pri poruchách šírenia vzruchu v srdci
Program DŠ
Meracia technika
Meno školiteľa/-ky
Doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Hlavným cieľom dizertačnej práce bude navrhnúť vhodné parametre extrahované z EKG signálov získaných z mnohozvodového merania elektrického poľa srdca na povrchu hrudníka, ktoré by bolo možné použiť na stanovenie kvantitatívnych kritérií pre výber pacientov s vyššou pravdepodobnosťou úspešnosti resynchronizačnej liečby srdca, na optimalizáciu polohy stimulačných elektród a nastavenie časovania stimulácie rôznych častí srdca. U uchádzača sa vyžaduje znalosť fyzikálnych zákonov elektrických polí, metód merania a spracovania biosignálov, schopnosť štúdia vedeckej literatúry v anglickom jazyku a programovania v prostredí Matlab.