Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Kauzálna analýza nameraných mnohorozmerných časových radov
Program DŠ
Meracia technika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Anna Krakovská, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Téma sa týka sietí, v ktorých sú jednotlivé uzly charakterizované nameranými časovými radmi. Dôraz je na detekcii kauzálnych vzťahov medzi uzlami. Hlavnou aplikačnou oblasťou sú mnohokanálové elektroencefalografické záznamy z ľudského mozgu a mnohozvodové merania EKG. Jedným z cieľov multivariátnej kauzálnej analýzy bude nájsť premenné s najsilnejším vplyvom. V praxi, pri meraní viacerých prejavov systému, to môže pomôcť vyselektovať merania, ktoré predstavujú najužitočnejší zdroj informácie. Téma je vhodná pre absolventa so záujmom o rozvíjanie príslušných matematických prístupov a prípadne aj tvorivú aplikáciu metód strojového učenia. Nutnou požiadavkou sú znalosť odbornej angličtiny a skúsenosti s tvorbou a testovaním softvéru v prostredí MatLab. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti biomeraní a zoznámi sa s metódami, ktoré čerpajú z teórie dynamických systémov, vrátane teórie chaosu a fraktálov a čiastočne aj zo štatistiky, teórie informácie a oblasti matematickej optimalizácie. Téma bude riešená na Ústave merania SAV.