Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Zložitosť a kauzalita v nameraných mnohorozmerných časových radoch
Program DŠ
Meracia technika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Anna Krakovská, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Téma sa týka modernej analýzy nameraných údajov. Dôraz bude na vývoji metodológie kauzálnej detekcie, zohľadňujúcej charakter skúmaných procesov (stochastické, fraktálne, deterministické, prípadne kombinované). Medzi skúmanými problémami bude aj vyhodnocovanie rozdielov v mierach zložitosti budiacich a budených systémov. Jedným z cieľov multivariátnej kauzálnej analýzy bude nájsť premenné s najsilnejším vplyvom, predstavujúce najužitočnejší zdroj informácie. K rôznorodým aplikačným oblastiam patria napríklad mnohokanálové elektroencefalografické záznamy z ľudského mozgu, mnohozvodové merania EKG, rozsiahle súbory klimatických meraní, časový vývoj súboru makro-ekonomických ukazovateľov a ďalšie reálne problémy hľadania príčinných vzťahov z nameraných časových radov.
Téma je vhodná pre absolventa so záujmom o rozvíjanie príslušných matematických prístupov. Nutnou požiadavkou sú znalosť odbornej angličtiny a skúsenosti s tvorbou a testovaním softvéru v prostredí MatLab. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti biomeraní a zoznámi sa s metódami, ktoré čerpajú z teórie dynamických systémov, vrátane teórie chaosu a fraktálov a čiastočne aj zo štatistiky, teórie informácie a oblasti matematickej optimalizácie. Dizertačná práca bude riešená na pracovisku Ústavu merania Slovenskej akadémie vied, v. v. i. v Bratislave.