Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Analýza stresových účinkov na vyšetrovanú osobu počas skenovania v NMR tomografe
Program DŠ
Meracia technika
Meno školiteľa/-ky
Dr. Ing. Jiří Přibil, (PhD.)
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Hluk a vibrácie generované NMR tomografom počas skenovania majú negatívny fyziologický ako aj psychický vplyv na vyšetrovanú osobu. Analýza stresových účinkov sa uskutočňuje v závislosti od ich intenzity a doby expozície. Stresové účinky sa prejavujú predovšetkým zmenami krvného tlaku, tvaru srdcových pulzov a tepovej frekvencie. Tieto zmeny je možné priamo určovať z kontinuálne snímaného foto-pletyzmografického a/alebo z elektrokardiografického signálu. Nepriame stresové účinky možno detegovať v paralelne zaznamenávanom rečovom signálu, ako aj zo zmeny šírky cievneho riečiska určovanej z MR obrazov ľudských končatín. Predmetom práce bude detegovať, analyzovať a kvantifikovať vznikajúce stresové účinky s cieľom nájdenia vhodných opatrení pre ich minimalizáciu. U uchádzača sa predpokladajú znalosti základnej ľudskej fyziológie, metód snímania a vyhodnocovania biomedicínskych signálov ako aj číslicových metód spracovania signálov.