Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Analýza stresových účinkov na vyšetrovanú osobu počas skenovania v NMR tomografe pomocou viac-kanálového PPG signálu
Program DŠ
Meracia technika
Meno školiteľa/-ky
Dr. Ing. Jiří Přibil, (PhD.)
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Hluk a vibrácie generované NMR tomografom počas skenovania majú negatívny fyziologický ako aj psychický vplyv na vyšetrovanú osobu. Analýza stresových účinkov sa uskutočňuje v závislosti od ich intenzity a doby expozície. Stresové účinky sa prejavujú predovšetkým zmenami krvného tlaku, tvaru srdcových pulzov a tepovej frekvencie. Tieto zmeny je možné priamo určovať z kontinuálne snímaného foto-pletyzmografického (PPG) signálu. Pre výpočet systolického/diastolického arteriálneho krvného tlaku na princípe detekcie času prenosu pulzu je potrebné uskutočniť viac-kanálový záznam PPG signálu v reálnom čase. PPG senzory musia mať špeciálnu konštrukciu, aby boli schopné správnej funkcie v prostredí premenného magnetického pola s rádiofrekvenčným rušením, aké sa nachádza v skenovacom priestore pracujúceho NMR tomografu. Predmetom práce bude detegovať, analyzovať a kvantifikovať vznikajúce stresové účinky s cieľom nájdenia vhodných opatrení pre ich minimalizáciu. U uchádzača sa predpokladajú znalosti základnej ľudskej fyziológie, metód snímania a vyhodnocovania biomedicínskych signálov, ako aj číslicových metód spracovania signálov.