Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Názov témy
Mechanochemická syntéza nanokryštalických chalkogenidov kovov ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie
Program DŠ
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov / Hutníctvo
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Matej Baláž, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Chalkogenidy kovov (sulfidy, selenidy a teluridy) sú v súčasnosti významne študované z hľadiska ich širokospektrálnej aplikácie v materiálových vedách. Najvýznamnejšia je ich aplikácia pre konverziu energie, najmä v elektrokatalýze (napr. produkcia vodíka štiepením vody), vo fotokatalýze (rozklad organických polutantov pomocou svetla), či ako termoelektrických materiálov (premena odpadového tepla na elektrickú energiu). Nanokryštalické kovové chalkogenidy sa zvyčajne pripravujú zložitými postupmi náročnými na náklady a predstavujúcimi záťaž pre životné prostredie. Mechanochemická syntéza využívajúca guľové mletie predstavuje environmentálne prijateľnú alternatívu, nakoľko nanokryštalické produkty je možné získať veľmi rýchlo (niekedy v sekundách) v jednom kroku z práškových rekatantov, bez využitia rozpúšťadiel, či externého zvyšovania teploty a tlaku. V rámci riešenia dizertačnej budú vybrané kovové chalkogenidy mechanochemicky pripravené a v spolupráci s inštitúciami doma a v zahraničí testované z hľadiska potenciálneho využitia v procesoch uvedených vyššie.